Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy

Lokalny Program Rewitalizacji

Podstawę do przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zakopane stanowi uchwała Nr XXVIII/385/2008 Rady Miasta Zakopane z dnia 04 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zakopane, który ma umożliwić Gminie przeprowadzanie działań rewitalizacyjnych w obszarze wskazanym przez program.

LPR po jego akceptacji przez Radę Miasta Zakopane będzie stanowił instrument do pozyskiwania środków finansowych w ramach Działania 6.1 / Schemat A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO). LPR opracowywany został według wymogów określonych w "Metodyce przygotowania i oceny programów rewitalizacji w ramach MRPO", dokumentu opracowanego i przyjętego
przez UM.

Zadaniem LPR jest zidentyfikowanie stanów kryzysowych występujących na zdegradowanych obszarach przeznaczonych do rewitalizacji oraz wskazaniem działań na ich zniwelowanie, usunięcie lub zapobierzenie ich powstawaniu względnie eskalacji. Z tego względu w treści Programu nie podaje się szczegółowych rozwiązań - te muszą być opracowane na płaszczyźnie konkretnych docelowych projektów.

Listy zaproponowanych projektów pozyskanych w trakcie przygotowywania programu zostały zamieszczone w LPR.

Wdrożenie LPR ma doprowadzić do usunięcia zjawisk kryzysowych w obszarze zdegradowanym i przywrócić temu obszarowi pełną zdolność do samodzielnego funkcjonowania w strukturze miasta, a tym samym przyczynić się do jego zrównoważonego rozwoju. Aby móc wypełnić to zadanie, Program nie może być zamkniętym dokumentem jednorazowo uchwalonym przez Radę Miasta, lecz musi być na bieżąco uzupełniany w dostosowywaniu do nowych wymagań i w miarę potrzeb aktualizowany.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument będący obowiązkowym załącznikiem do projektów składanych w ramach wspomnianego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej 6: spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.1: ROZWÓJ MIAST, schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji.

Wobec powyższego zasadnym stało się wywołanie niniejszej uchwały.
 

Załączniki:

 

ZAKOPANE ZAPRASZA