Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy

Inwestycje Gminy Miasto Zakopane

Przygotowane i realizowane przez Wydział Rozwoju Lokalnego i Inwestycji. Stan na 5 października 2010

DROGI PUBLICZNE GMINNE
Remont dróg w ramach GÓRAL*Ski
ul. Do Olczy, ul. Na Bystre, ul. Chałubińskiego, ul. Zamoyskiego- Krupówki, Al. 3 Maja Poniesione koszty - 27 697 090,10 PLN. Inwestycja zostanie zakończona w listopadzie 2010.

Przebudowa ul. Zaryckiego
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 69 967,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011

Przebudowa ul. Za Strugiem
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 76 860,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011

Modernizacja ul. Stary Młyn
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę102 480,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011

Budowa odwodnień ul. Tatry
Wykonano roboty budowlane przewidziane w etapie IV i V. Trwają roboty budowlane etapu I i II, które zostaną zakończone w grudniu 2010 roku. Koszt inwestycji 446 226,54 PLN

Przebudowa ul. Broniewskiego
Do końca 2010r. zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 209 230,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w 2011 r.

Budowa drogi Ciągłówka-Furmanowa
Wykonano projekt koncepcji drogi za kwotę 34 160,00 PLN.

Przebudowa ul. Chłabówka Górna
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 129 320,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Modernizacja ul. Walowa Góra
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 128 100,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Przebudowa skrzyżowania ul. Droga na Bystre, ul. Droga do Olczy, ul. Karłowicza
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 119 291,60 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Remont drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Skibówki
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 189 203,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Przebudowa ul. Harenda w Zakopanem etap II
Wykonano dokumentację projektowo–kosztorysową za kwotę 76 860,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Przebudowa skrzyżowania ul. Harend - Króle oraz odcinka ulicy
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 58 560,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w 2011 r.

Budowa odwodnień ul. Harenda
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 29 646,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Przebudowa ul. Do Samków
Trwają roboty budowlane. Przewidywane zakończenie robót - listopad 2010. Koszt inwestycji1 432 201,60 PLN

Modernizacja ul. Szymony
Do końca roku 2010. zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 121 536,40 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Modernizacja mostu na Potoku Olczyskim w ciągu ul. Droga do Olczy
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 48 312,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Modernizacja muru oporowego chodnika ul. Makuszyńskiego
Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. 11 956,00 PLN.

Modernizacja mostu drogowego nad Potokiem Bystra w ciągu ul. Małaszyńskiego i ul. Kamieniec
Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 38 796,00 PLN.

Renowacja kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Kościuszki
Wykonano monitoring i czyszczenie kanalizacji deszczowej za kwotę 4 958,08 PLN.

Renowacja kanalizacji deszczowej w ciągu Al. 3 Maja, Krupówki, Zamoyskiego,Chałubińskiego, Na Bystre, Droga do Olczy
Wykonano monitoring i czyszczenie kanalizacji deszczowej za kwotę 194 904,97 PLN.

Remont ul Gładkie
Zakończenie robót budowlanych przewidziane jest w październiku 2010. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w wys.300 000,00 PLN. Koszt inwestycji 690 607,78 PLN.

Łączny koszt inwestycji w dziale „Drogi publiczne gminne” - 31 910 267,07 PLN

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Adaptacja na lokale części budynku zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 7
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 133 862,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Budowa budynków wielorodzinnych przy ul. Kasprowicza
Do końca roku 2011 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 133 862,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane na rok 2011.

Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego na ul. Małaszyńskiego
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 42 333,00 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Adaptacja na lokale mieszkalne części budynku położonego przy ul. Jagiellońskiej 42
Roboty budowlane za kwotę 60 693,41PLN zostaną zakończone w grudniu 2010.

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kasprowicza 37C
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 19 080,80 PLN. Wykonanie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kamieniec 3
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 73 200,00 PLN. Wykonanie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Łączny koszt inwestycji w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” - 483 403,57 PLN.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Termomodernizacja budynku Szkoły Katolickiej
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 24 256,80 PLN. Wykonanie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Wykonanie ogrodzenia wzdłuż drogi 507 przy ul. Chramcówki
Zadanie inwestycyjne za kwotę 20 372,36 PLN zostało wykonane w roku 2010.

Łączny koszt inwestycji w dziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 44 629,16 PLN

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przystosowanie budynku Urzędu Miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych Etap I - dobudowa dźwigu osobowego i pomieszczeń socjalnych
Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 35 030,91 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Termomodernizacja i odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej nr 1
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 18 084,05 PLN. Wykonanie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Modernizacja budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Nowotarskiej
Zostało wykonane ogrodzenie terenu Przedszkola nr 7 za kwotę 79 305,14 PLN. Do końca roku 2010 zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynku za kwotę 64077,01 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Wymiana instalacji zasilania kuchni w Przedszkolu nr 9
Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w roku 2010 za kwotę 34 654,98 PLN.

Modernizacja instalacji elektrycznej i ogrzewania w budynku Przedszkola nr 9 przy ul. Sabały 10
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 24 223,53 PLN. Wykonanie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Zakup urządzeń kuchennych do Przedszkola nr 9 przy ul. Sabały 10
Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2010r za kwotę 18 300,00 PLN.

Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1, etap 1 - dokumentacja
W drodze konkursu wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Koszt inwestycji w roku 2010 wynosi 118 287,56 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w roku 2011.

Modernizacja placu sportowego przy Gimnazjum Nr 2
Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2010r za kwotę 164 931,25 PLN.

Łączny koszt inwestycji w dziale „Oświata i wychowanie” - 521 863,52 PLN

OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie Placu Zabaw - Centrum Aktywności dla Dzieci i Młodzieży
Wykonano plan funkcjonalno-użytkowy za kwotę 5 001,90 PLN.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 385/1 i 385/2 przy ul. Nowotarskiej
Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w roku 2010 za kwotę 53 059,28 PLN.

Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych
W roku 2010 zostaną wykonano roboty budowlane za kwotę 555 819,00 PLN. Ich zakończenie przewidywane jest w roku 2011.

Budowa oświetlenia ul. Powstańców Śląskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Ubocz do granicy Miasta Zakopane
Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w roku 2010 za kwotę 170 516,52 PLN.

Budowa oświetlenia ul. Kaszelewskiego
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 9 760,00 PLN . Wykonanie robót budowlanych jest przewidziane w roku 2011.

Przebudowa oświetlenia drogi gminnej wzdłuż ul. Droga na Bystre
Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w roku 2010 za kwotę 174 812,06 PLN.

Rewitalizacja centrum Miasta Zakopanego
W drodze konkursu wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Koszt inwestycji w roku 2010 wynosi 584 674,60 PLN. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w roku 2011.

Łączny koszt inwestycji w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynosi 1 548 641,46 PLN

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana
Uzyskano nieprawomocną decyzję ULICP.

Przebudowa istniejącego osiedlowego placu gier przy ul. Kościelnej
Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w roku 2010 za kwotę 214 947,72

Łączny koszt inwestycji w dziale „Kultura fizyczna i sport” - 214 947,72 PLN.


ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYMIENIONYCH INWESTYCJI - 34. 740. 1412, 95 PLN
 

 

ZAKOPANE ZAPRASZA