Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy

UCHWAŁA Nr XXVI/246/2004 w sprawie: zwolnień od opłaty miejscowej


Napodstawie art. 18, ust.2 pkt.8 w związku z art. 40 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 17, ust.1 i art. 19 pkt 3.ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn.zm.).Rozporządzenia nr 227/a Wojewody Małopolskiego z dnia 8 maja 2001 r. wsprawie ustalenia w województwie małopolskim miejscowości, w którychpobierana jest opłata miejscowa ( Dziennik Urzędowy WojewództwaMałopolskiego 2001 r. Nr 53, poz.804 z późn.zm.) RADA MIASTA ZAKOPANE uc h w a l a, co następuje:

§ 1

Zwalnia się od opłaty miejscowej :
1.Uczestników Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich
2.Zorganizowane grupy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Zakopane

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia wDzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie doopłat należnych od 1.01.2005 roku.

 


1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawieustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportukombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L368 z 17.12.1992 r.) , 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 wsprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastrukturyprzez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Danedotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej , zamieszczone wniniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polskączłonkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów wDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne; tekst jedn.Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)

 

ZAKOPANE ZAPRASZA