Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z póź. zm.) oraz na podstawie uchwały nr LXII/1006/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Burmistrz Miasta Zakopane z siedzibą w Zakopanem ul. Kościuszki 13 ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania Gminy w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w formie wspierania realizacji zadania.

Zgodnie z uchwałą nr LXII/1006/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zadaniem z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego objętym niniejszym konkursem jest: "Zapewnienie opieki bezdomnym kotom z terenu Gminy Miasto Zakopane"
polegające na:
a) poszukiwaniu nowych właścicieli
b) sterylizacji albo kastracji
c) usypianiu ślepych miotów
d) edukacji mieszkańców miasta.


Na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2011 w budżecie Miasta przeznacza się dodatkową kwotę 10 000,00 złotych.
Wysokość wsparcia finansowego ze strony Miasta uzależniona będzie od liczby nadesłanych ofert, oceny merytorycznej zadania oraz możliwości jego wykonania przez podmiot zgłaszający ofertę, analizę kalkulacji kosztów realizacji zadania i nie przekroczy 80% całkowitych kosztów oraz poszczególnych kosztów zadania.

1. Do Konkursu mogą przystąpić:
1) organizacje pozarządowe, czyli: niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyłączeniem: partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne;
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
4) spółdzielnie socjalne;
5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 i Nr 151 poz. 1014), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całości dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
2. Zasady konkursu zawarte są w regulaminie Konkursu zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Zakopane zarządzeniem nr 226/2011 z dnia 19.10.2011r.
3. Podmiot przyjmując wsparcie realizacji zadania publicznego zobowiązuje się do wykonania zadania
w zakresie i na zasadach określonych w umowie o powierzeniu realizacji zadania. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w pkt 1 składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania zawarte w umowie o wsparciu lub powierzeniu realizacji zadania.
5. Umowa o wspieranie zadania publicznego zostanie zawarta na czas realizacji zadania.
6. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot i zostało to wyraźne wskazane w ofercie złożonej w konkursie. Do zlecania przez podmioty realizacji zadania przez inne ma zastosowanie art. 16 ust. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
7. Podmiot wyłoniony w Konkursie jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
8. Burmistrz lub osoby przez niego upoważnione będą mogły dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, a w szczególności:
 stanu realizacji zadania;
 efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
 prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
 prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
9. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.
10. Zadanie Gminy z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego określone w uchwale Rady Miasta nr LXII/1006/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, musi być realizowane w okresie roku budżetowego 2011.
Realizacja zadań musi zostać przewidziana na okres od dnia podpisania umowy nie później niż do dnia 31 grudnia 2011r.
11. Oferty należy składać do dnia 14 listopada 2011 na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13 do godz. 15.00 lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie podpisanej "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego". W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu Miasta Zakopane.

12. Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.
(Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
Podmioty przystępując do konkursu są obowiązane przedłożyć również:
a) aktualny oryginalny dokument potwierdzający prawo podmiotu do występowania w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu (ważny do trzech miesięcy od daty wystawienia);
b) kserokopię aktualnego dokumentu określającego cel i zadania podmiotu np: statut;
c) wykaz podobnych zrealizowanych przez podmiot zadań w ciągu ostatnich 2 lat lub oświadczenie
o niezrealizowaniu takich zadań w ostatnich 2 latach;
d) oświadczenie o terminowym rozliczeniu się z dotychczas otrzymanych dotacji od Gminy;
e) oświadczenie o zobowiązaniu się do terminowego wykonania powierzonych lub wspartych działań;
f) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, a w przypadku nie sporządzania sprawozdania finansowego – informację o wysokości uzyskanych dochodów i poniesionych kosztów;
g) umowę partnerską lub oświadczenie partnera biorącego udział w realizacji zadania.

Podmioty, które na podstawie innych ustaw nie są zobowiązane do posiadania dokumentów wskazanych w lit. a) i lit b) winny złożyć wraz z ofertą oświadczenie o celach i zadaniach realizowanych przez podmiot.
13. Oferta oraz oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnioną osobę do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań pod rygorem nieważności złożonej oferty. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów uznaje się:
 osoby wskazane do takich czynności w dokumentach podmiotu, uprawnienie to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub innym rejestrze;
 osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez odpowiedni organ, osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji ,
 osoby uprawnione na mocy przepisów szczególnych.

14. Oferty niekompletne pod względem formalnym i merytorycznym lub złożone po upływie terminu określonego przez Burmistrza Miasta nie będą rozpatrywane.

15. Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Zakopane, w terminie do 16 listopada 2011r. rozpatrzy złożone oferty biorąc pod uwagę kryteria zwarte w § 9 Regulaminu Konkursu oraz w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj:
a) merytoryczną wartość oferty, jej zbieżność z hierarchią potrzeb i zadań Gminy;
b) zgodności zadania przestawionego w ofercie z celami statutowymi podmiotu;
c) koszty wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania;
d) proponowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków perspektywy kontynuacji zadania;
e) oceny kalkulacji kosztów zadania, w odniesieniu do zakresu wielkości zadania;
f) efekty dotychczasowej pracy;
g) doświadczenia dotychczasowej współpracy z Gminą Miasta Zakopane;
h) innowacyjność projektu;
i) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot, w tym przygotowanie merytoryczne;
j) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne;
k) stosowanie przez organizację sposobów działania nie budzących wątpliwości etycznych.
Komisja zgodnie z Regulaminem Konkursu dokona ich oceny.

16. Komisja powołana zgodnie z art. 15 ust. 2a–2d ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona zaopiniowania ofert i skieruje do Burmistrza Miasta Zakopane wnioski o przyznania dotacji wraz z rekomendacją ofert organizacji, z którymi powinny zostać zawarte umowy. Szczegółowe warunki przeprowadzenia postępowania określa Regulamin Konkursu.
Burmistrz Miasta Zakopane po zapoznaniu się z rekomendacją ofert przedstawioną przez Komisję dokona przyznania środków. Burmistrz Miasta nie jest związany opinią Komisji.

17. Regulamin Konkursu, Uchwała Rady Miasta, wzór oferty, umowy i sprawozdania dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, pokój 211. W formie elektronicznej w/w dokumenty dostępne są na stronie Urzędu Miasta Zakopane pod adresem www.zakopane.eu :
→ Ochrona Środowiska → Konkursy
→ "Załatw sprawę" → Wydział Ochrony Środowiska.

18. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane i na stronie internetowej Urzędu. Ogłoszenie będzie zawierać nazwę oferenta, nazwę zadania i wysokość przyznanych środków publicznych.
Podmioty które uzyskały dofinansowanie zostaną powiadomione pisemnie o wysokości dofinansowania i terminie podpisania umowy.

19. Konkurs na poszczególne zadania może zostać przeprowadzony w innym terminie w przypadku nie złożenia ofert lub braku rozstrzygnięcia konkursu.

20. Szczegółowe warunki przeprowadzenia postępowania określa Regulamin Konkursu.

21. W roku 2010 na przedmiotowe zadanie zostały przeznaczone środki w wysokości 10 000,00zł. Zostało ono wykonane przez jeden podmiot z wykorzystaniem całości przekazanych środków. W roku 2011 na przedmiotowe zadanie zostały przeznaczone środki w wysokości 3 000zł. Realizacja tego zadania przez podmiot, któremu go powierzono nie została jeszcze zakończona.