KOMUNIKAT dla właścicieli budynków stanowiących stodoły, stajnie, obory, szopy, kurniki, służących wyłącznie do przechowywania narzędzi rolniczych, maszyn rolniczych, plonów rolnych, żywego inwentarza.

Burmistrz Miasta Zakopane informuje, że w związku z § 1 ust. 1 pkt 2 lit. e tiret 1 Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w roku podatkowym 2015 istnieje możliwość zastosowania niższej stawki podatku od nieruchomości (0,71 zł od 1 m² powierzchni użytkowej) dla budynków lub ich części stanowiących stodoły, stajnie, obory, szopy, kurniki, służących wyłącznie do przechowywania narzędzi rolniczych, maszyn rolniczych, plonów rolnych, żywego inwentarza, za wyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Chcąc skorzystać z obniżonej stawki, Podatnik zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Zakopane w pokoju Nr 114 lub w pokoju Nr 115 korekty informacji podatkowej w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Treść uchwał Rady Miasta Zakopane na 2017 rok:

Treść uchwał Rady Miasta Zakopane na 2015 rok:

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWKI PODATKU LEŚNEGO NA 2018 ROK

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWKI PODATKU ROLNEGO NA 2018 ROK


KOMUNIKAT W SPRAWIE ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

Burmistrz Miasta Zakopane informuje, że w dniu 24 listopada 2016 roku została podjęta uchwała Nr XXVII/433/2016 Rady Miasta Zakopane w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości. Powyższą uchwałą wprowadzono zwolnienie w podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych, w których na dzień 01.01.2017 r. istniały ekologiczne źródła ogrzewania oraz w których po dniu 01.01.2017 r. dokonano zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania, a także zwolnienie w podatku od nieruchomości dla nowo wybudowanych budynków mieszkalnych, których budowa została zakończona albo których użytkowanie rozpoczęto po dniu 01.01.2017 r., jeśli zostały wyposażone w ekologiczne źródła ogrzewania takie jak: ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompy ciepła, kotły 5 klasy na biomasę lub na węgiel, za wyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawą do uzyskania w/w zwolnienia jest złożenie przez osoby fizyczne informacji na podatek od nieruchomości, a w przypadku osób prawnych deklaracji podatkowej, wraz z dokumentami stwierdzającymi fakt, iż budynek jest ogrzewany w sposób ekologiczny tj.:

- fakturami lub rachunkami potwierdzającymi poniesione wydatki związane z wymianą źródła ogrzewania na ekologiczne,

- bądź też umowę na dostawę: gazu, prądu, ciepła lub innego dokumentu potwierdzającego korzystanie z ekologicznego źródła ogrzewania.

Okres zwolnienia wynosi 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia następującego po roku, w którym złożono informację lub deklarację podatkową.

Formularze informacji podatkowych dla osób fizycznych, dostępne są w Urzędzie Miasta Zakopane (w pokoju nr 115) , a deklaracji podatkowych dla osób prawnych (w pokoju nr 110).


Poniżej znajdują się druki formularzy i deklaracji podatkowych:

Pliki do pobrania