Przewodniczący Rady Miasta Zakopane informuje, że w dniu 7 listopada 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 – sala obrad odbędzie się LV Sesja Rady Miasta Zakopane.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Miasta Zakopane.
 • Wręczenie podziękowań za mijającą kadencję 2014-2018.
 • Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Zakopane.
 • Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miasta Zakopane.
 • Interpelacje i wnioski radnych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Zakopane.
 • Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zakopane.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, polegających na pielęgnacji drzew – pomników przyrody wchodzących w skład pomnika przyrody „Aleja drzew prowadząca do Kuźnic”.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały dotyczącej kwoty rekompensaty dla Spółki „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa za realizację zadania polegającego na opróżnianiu i wywozie nieczystości z koszy ulicznych, opróżnianiu i wywozie nieczystości z koszy znajdujących się na przystankach na terenie Gminy Miasta Zakopane oraz wywozie nieczystości z terenów będących w zarządzie Burmistrza Miasta Zakopane i terenów objętych wywozem na podstawie porozumień w 2018r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane.
 • Podjęcie uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zakopane darowizny nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Zakopane.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Zakopane.
 • Podjęcie uchwał w sprawie: zbycia nieruchomości lokalowej niemieszkalnej stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane w drodze przetargu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy pomieszczenia garażowego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.
 • Podjęcie uchwał w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
 • Wolne wnioski mieszkańców.
 • Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski radnych.
 • Oświadczenia i komunikaty.
 • Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan GLUC


(APM)