Dziś rozstrzygnięty został ogólnopolski konkursu na wykonanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej wybranych elementów zagospodarowania dla budowy Centrum Komunikacyjnego na terenie dworca kolejowego w Zakopanem. W Urzędzie Miasta Zakopane podczas konferencji prasowej zaprezentowane zostały zwycięskie prace pokazujące nowe otoczenie dworca, a laureaci odebrali z rąk Burmistrza Leszka Doruli nagrody.

Na konkurs wpłynęło 9 prac, spośród których wyłoniono laureatów trzech kolejnych nagród:

I miejsce - nagroda w wysokości 30 000,00 zł

Tomasz Galica i Anna Muras

II miejsce - nagroda w wysokości 20 000,00 zł

Adam Krzysztofiak

III miejsce – nagroda w wysokości 10 000,00 zł

Jakub Wójtowicz i Filip Zieliński.

Przypomnijmy, że finansowanie na modernizację dworca kolejowego w Zakopanem zostało pozyskane z trzech różnych programów – na ochronę zabytków, transport niskoemisyjny i obiekty dworcowe i wynosi 26,5 mln zł. Zakończony konkurs był jednym z etapów realizacji całego przedsięwzięcia.

- Remont pierwszego budynku został już rozpoczęty i potrwa do końca przyszłego roku. Oczywiście w planie jest także drugi budynek. Natomiast w odniesieniu do pozostałej przestrzeni został ogłoszony konkurs. Prace oceniał liczny sąd konkursowy. Od początku chcieliśmy, aby o tym ważnym dla Zakopanego miejscu nie decydowali sami urzędnicy. Stąd najpierw konsultacje społeczne, a teraz udział w ocenie tych prac architektów i innych fachowców, także spoza naszego urzędu. Teraz sam nie mogę się już doczekać na moment, gdy na podstawie tego konkursu będziemy mogli ogłosić przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i rozpoczniemy tym samym dalsze prace związane z otoczeniem dworca – powiedział burmistrz Leszek Dorula.

Przewodniczącą sądu konkursowego była mgr inż. arch. Sylwia Gąsienica Kleryk – Strynka z Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Zakopane. Sąd wziął pod uwagę takie kryteria jak: atrakcyjność i trafność całości rozwiązań, sposób uwzględnienia wartości kulturowych i przestrzennych miejsca oraz wytycznych konserwatorskich, walory rozwiązań funkcjonalnych, nowatorstwo i oryginalność przedstawionych rozwiązań oraz koszt ich realizacji. - Koncepcja musiała być wyjątkowa i przede wszystkim uwzględniać, że jest to Zakopane – przystanek końcowy, z którego podróżni nigdzie nie pędzą, mają czas by się tu zatrzymać i z tym miejscem zaprzyjaźnić. Chcieliśmy, by oddany został charakter tego miejsca położonego w górach – wyjaśniała przewodnicząca.

Nagrodzona i wybrana do realizacji koncepcja wymaga jeszcze wprowadzenia drobnych zmian zgodnie z wytycznymi sądu konkursowego. Jej zaletą są właśnie ciekawe odniesienia do natury, regionalnych motywów zdobniczych, tatrzańskiej przyrody i górskich szlaków, które jednoznacznie oddają charakter miejsca. Forma zadaszeń peronów nawiązuje do górskich szczytów, urozmaicają ją tablice z słownikiem gwary góralskiej, zieleń, piękne detale, a nawet huśtawki.

Skład Sądu konkursowego dokonującego oceny złożonych prac konkursowych:

1. Przewodnicząca Sądu Konkursowego: mgr inż. arch. Sylwia Gąsienica Kleryk - Strynka

2. Sędzia Sądu Konkursowego: mgr inż. arch. Paweł Dziuban

3. Sędzia Sądu Konkursowego: mgr Marta Gratkowska

4. Sędzia Sądu Konkursowego: mgr inż. arch. Marek Tarko

5. Sędzia Sądu Konkursowego: mgr inż. arch. Krzysztof Gądek

6. Sędzia Sądu Konkursowego: mgr inż. Andrzej Hełdak

7. Sędzia Sądu Konkursowego: dr inż. Marek Bauer

8. Sędzia Sądu Konkursowego: dr hab. Zbigniew Moździerz

9. Sędzia Sądu Konkursowego: mgr Wojciech Stankiewicz,

10. Sędzia Sądu Konkursowego: inż. Tadeusz Tylka


Kryteria:

1) Atrakcyjność i trafność całości rozwiązań (twórcze wykorzystanie walorów kompozycyjnych tkwiących w restaurowanych obiektach dworcowych, jakość rozwiązań małej architektury i detali architektonicznych, dobór materiałów, układ kompozycyjny zagospodarowania przestrzeni publicznych elementami małej architektury i zielenią, atrakcyjność iluminacji nocnej, spójność kompozycyjna całości prezentowanych rozwiązań, dobór materiałów wykończeniowych) – waga kryterium 50 %

2) Sposób uwzględnienia wartości kulturowych i przestrzennych miejsca oraz wytycznych konserwatorskich (odwołania historyczne lub kontrastowe wydobycie walorów historycznych istniejących obiektów) - waga kryterium 25%

3) Walory rozwiązań funkcjonalnych (rozmieszczenie, wygoda eksploatacji i konserwacji, bezkolizyjność poszczególnych rodzajów użytkowania, przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych) – waga kryterium 10 %

4) Nowatorstwo i oryginalność przedstawianych rozwiązań - waga kryterium 5%

5) Koszt realizacji przedstawionych rozwiązań – waga kryterium 10%

Uzasadnienie wyboru:

I Nagroda. Praca o nr 060317

Praca nagrodzona z uwagi na próbę twórczego podejścia do rozwiązań poszczególnych elementów koncepcji, w nawiązaniu do kontekstu gór i kultury góralskiej, a także ze względu na udana próbę spójnego powiązania całości założenia, z równoczesną propozycją wprowadzenia zasady zróżnicowania formy obiektów. Na uwagę zasługuje ciekawy dobór detalu oraz materiałów i kolorystyki charakterystycznej dla lokalnej architektury.

Formy zadaszeń dla podróżnych tworzą enklawy zachęcające do odpoczynku. Ich kompozycja przywołuje skojarzenie wypiętrzonych gór, pokrytych zielenią oraz z elementami architektonicznymi nawiązującymi do skalnego podłoża. Zaletą tej koncepcji jest czytelna inspiracja ukształtowaniem górskiego krajobrazu i nawiązanie do niepowtarzalnej lokalizacji „u podnóża Tatr”. Elementy małej architektury nawiązują do charakteru zadaszeń poprzez odtworzenie górskich piargów w postaci rozrzuconych skał.

Zaproponowane rozwiązanie elewacji budynku usługowo-garażowego wyróżnia się wprowadzeniem płynącej, górnej krawędzi linii elewacji z zaakcentowanym wejściem do budynku. Interesujące jest również odniesienie do góralskiej rozety i zimowej scenerii.

W zakresie bramy wejściowej zastosowano rozwiązanie funkcjonalno-przestrzenne polegające na odtworzeniu historycznej formy z dodatkowym rozwinięciem, będącym równocześnie „optycznym” rozciągnięciem kompozycji oraz wizualnym wydzieleniem terenu dworca. Efekt ten osiągnięto poprzez kompozycję, wzniesień, zieleni i elementów rzeźbiarskich.

Przedstawiona idea stanowi ciekawy potencjał do dalszego opracowania architektonicznego.

II Nagroda. Praca o nr 170009

Praca nagrodzona za interesującą koncepcję rewitalizacji i iluminacji bramy wejściowej na perony oraz próbę kompleksowego rozwiązania całości.

Zaproponowana forma bramy w sposób rzeźbiarski, przy zachowaniu historycznych elementów, podkreśla wejście na perony, a jednocześnie jej oszczędna forma pozwala na swobodny wgląd na teren dworca.

Zastosowane rozwiązania projektowe są uporządkowane i harmonijne, jednakże ich modernistyczny charakter nie koreluje z historyczną przestrzenią dworca. Nie posiada również istotnego dla charakteru miejsca wystarczającego nawiązania do podhalańskiego krajobrazu.

III Nagroda. Praca o nr 322745

Zwraca uwagę analiza wstępna, uzasadniająca interesujące rozwiązania koncepcji, w tym elewacji budynku usługowo-garażowego.

Praca nagrodzona za interesującą próbę wprowadzenia jednolitych rozwiązań dla całości założenia oraz za wartościowe poszukiwania inspiracji przy tworzeniu koncepcji. Na podkreślenie zasługuje ciekawa i śmiała koncepcja rewitalizacji bramy, która przy zastosowaniu dynamicznej formy nadanie jej nowego wyrazu.

Koncepcja posiada ciekawą linię opowieści, jednakże w zakresie przekazu architektonicznego, w mniejszym zakresie odnosi się do kontekstu lokalizacyjnego. Dotyczy to w szczególności detalu i elementów małej architektury. W koncepcji brak jest wystarczającej informacji o proponowanej zasadzie kształtowania formy budynku usługowo-garażowego.

Organizator konkursu informuje, że w oparciu o decyzję sądu konkursowego nie zostały przyznane wyróżnienia.


(AKS)