1. Od czego zacząć

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest posiadanie przez przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zezwolenia wydawane są przez Burmistrza Miasta Zakopane (dla punktów sprzedaży zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Zakopane), na pisemny wniosek przedsiębiorcy, oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. powyżej 18% zawartości alkoholu.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany ?

Przed wydaniem zezwolenia pobierana jest opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /za cały rok/:

 1. 525,- zł na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 2. 525,- zł na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2100,- zł na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu.

Opłata, w w/w wysokości dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim opłata ustalana jest na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach.
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość przekroczyła:

 1. 37.500,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
 2. 37.500,-zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
 3. 77.000,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości wnoszą opłatę w wysokości takiej jak przed wydaniem zezwolenia.
Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia, za które opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji
UM Zakopane, ul. Kościuszki 13, pok. nr 9 tel. (018) 20 20 463

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Zgodnie z przepisami KPA termin do załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego wynosi 1 miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowanej - 2 miesiące.

Z uwagi na złożoną procedurę wydawania zezwoleń, wnioski należy składać co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem działalności, w tym zakresie.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 1. Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Weryfikacja złożonych dokumentów.
 3. Opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakopanem.
 4. Zezwolenie Burmistrza Miasta Zakopane na sprzedaż napojów alkoholowych.
 5. Naliczenie opłaty za korzystanie z zezwolenia.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Do wniosku należy dołączyć: 

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 2. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 3. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.).
 2. Uchwała Nr XLVII/721/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Zakopane miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 3. Uchwała Nr XXXIII/466/2008 Rady Miasta Zakopane z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie określenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 4. Uchwała Nr XXXIV/316/01 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia limitu punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście lub przez pełnomocnika po dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pok. nr 9.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych :


DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

LIMIT:

Zgodnie z brzmieniem art.12 ust 1 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy ustala w drodze uchwały, dla terenu gminy (miasta) liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
Na podstawie cyt. ustawy, w dniu 22 grudnia 2008 Rada Miasta Zakopane podjęła uchwałę, zgodnie z którą na terenie miasta Zakopane limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 60 punktów .
Do chwili obecnej limit nie został zwiększony i na dzień dzisiejszy jest w całości wykorzystany.
W związku z powyższym wnioski wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% oraz pow. 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich złożenia oraz z chwilą zwolnienia limitu na ten rodzaj alkoholu.

OPŁATY:

Zgodnie z wymogiem wynikającym z treści art. 111 ust. 1, 4 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia 31 maja i 30 września danego roku.

Urząd jest czynny:

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek 10:00 - 16:00 Wtorek 9:00-14:00 Środa 9:00-12:00 Czwartek 9:00-14:00 Piątek 9:00-14:00
Kasa Urzędu znajduje się w budynku Urzędu przy ul. Kościuszki 13 w Zakopanem.
Kasa Urzędu jest czynna w godzinach przyjmowania stron.

nr konta Urzędu: Bank PEKAO S.A.
76124047481111000048828147

Pliki do pobrania