Pokój:

11

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

 • Katarzyna Czernik - Kierownik, tel. 18 20 20 475, pok. 11
 • Anna Krzeptowska-Sabała - Zastępca Kierownika, tel./fax 18 20 20 465, pok. 11
 • Agnieszka Gąsienica-Samek - stanowisko ds. urodzeń i zgonów oraz wydawania odpisów, tel./fax 18 20 20 465, pok. 11
 • Emilia Skupień - stanowisko ds. urodzeń i zgonów oraz wydawania odpisów, tel./fax 18 20 20 465, pok. 11


Konto bankowe:

PEKAO SA 76 1240 4748 1111 0000 4882 8147

Realizuje w szczególności:

 1. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów;
 2. Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu;
 3. Wydawanie decyzji w sprawach:
  • skrócenia ustawowego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
  • zmiany imienia lub nazwiska;
  • Przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa;
  • Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;
  • Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa dziecka, nadaniu nazwiska przez męża matki dziecka;
  • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak przeszkód do zawarcia małżeństwa wyznaniowego;
  • Wydawanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą;
  • Wpisanie do ksiąg prawomocnych orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych;
  • Nanoszenie przypisków w aktach USC;
  • Przygotowywanie miesięcznych sprawozdań o sporządzanych aktach dla potrzeb GUS-u;
  • Przygotowanie dokumentacji do Kancelarii Prezydenta o nadanie MEDALU ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE;
  • Organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami 50-lecia małżeństwa i 100-lecia urodzin;
  • Prowadzenie archiwum akt zbiorowych urodzeń, małżeństw i zgonów;
  • Współdziałanie z Konsulatami Polskimi w zakresie rejestracji aktów zagranicznych i doręczania Polakom odpisów aktów.

Zdjęcia sali, w której odbywają się śluby: