Pokoje:

225, 226, 227, 228, 229

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy: 

 • Tomasz Filar - Naczelnik, tel. 18 20 20 426, pok. 227
 • Maciej Moskwa - zastępca naczelnika, regulacja stanu prawnego dróg, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne gminne, prowadzenie spraw związanych ze zwrotami nieruchomości, tel. 18 20 20 476, pok. 225
 • Elżbieta Damięcka - komunalizacja mienia gminnego, regulacja stanu prawnego dróg, tel. 18 20 20 499, pok. 226
 • Katarzyna Frączysta - sprzedaż nieruchomości gminnych, nabywanie nieruchomości na rzecz gminy, tel. 18 20 20 427 , pok. 228
 • Henryk Maryniarczyk - dzierżawa nieruchomości gminnych, numeracja porządkowa nieruchomości, nazewnictwo ulic i placów, dokumentacja dot. Aktów Własności Ziemi, tel. 18 20 20 427, pok. 229
 • Zofia Kubacka - podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, opłata planistyczna, tel. 18 20 20 429 , pok. 229
 • Jan Malacina – opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty za trwały zarząd nieruchomości, użyczenia terenu, służebność gruntowa, przesyłu, wejścia w teren, tel. 18 20 20 427, pok. 228
 • Kinga Handzel - komunalizacja mienia gminnego, regulacja stanu prawnego dróg, tel. 18 20 20 499, pok. 226
 • Jacek Dominiak - prowadzenie ewidencji dróg, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, określanie warunków technicznych, tel.  18 20 20 421, pok. 228, e-mail
 • Dagmara Szaflarska - uzgadnianie dokumentacji, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, określanie warunków technicznych, tel.  18 20 20 421, pok. 228
 • Maria Szczupalska - wydawanie zezwoleń na handel w pasie drogowym, tel. 18 20 20 429, pok. 229
 • Waldemar Jucha - pomoc administracyjna, tel. 18 20 20  427, pok. 229
 • Filas Renata, tel. 18 20 20  427, pok. 228
 • Paulina Podkanowicz-Szczerba, tel. 18 20 20 427, pok. 228

Realizuje w szczególności:

 1. wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości;
 2. Gospodarowanie i zarząd gruntami mienia komunalnego;
 3. Załatwianie spraw związanych z prawem pierwokupu;
 4. Przygotowywanie postanowień i decyzji dotyczących rozgraniczeń;
 5. Ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości;
 6. Ustalanie numerów porządkowych nieruchomości;
 7. Sprawy nadawania nazw ulicom, placom, skwerom;
 8. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych;
 9. Przekazywanie w użytkowanie wieczyste gruntów;
 10. Wydawanie zaświadczeń w związku z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego;
 11. Regulacja stanu prawnego terenów zajętych pod drogi publiczne;
 12. Wydawanie decyzji w sprawach ustalania wysokości odszkodowań i opłat z tytułu zmiany wartości nieruchomości z związku z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna);
 13. Zawieranie umów dzierżawy nieruchomości gminnych.