Pokoje:

20, 210, 211, 212, 213, 214

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10.00 - 16.00
wtorek, czwartek, piątek: 9.00 - 14.00
środa: 9.00 - 12.00

Pracownicy:

 • Agnieszka Bartocha - Naczelnik, tel. 18 20 20 410, pok. 210, e-mail
 • Alicja Olkuska-Kowalczyk - Zastępca Naczelnika, decyzje środowiskowe, ochrona zwierząt i zmiany stanu na gruncie, tel. 18 20 20 413, pok. 211,  e-mail
 • Małgorzata Graca - decyzje środowiskowe, uzgadnianie dokumentacji, tel. 18 20 20 411, pok. 214, e-mail
 • Andrzej Staszak - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, programy ochrony środowiska, łowiectwo, decyzje środowiskowe, tel. 18 20 20 411, pok. 214, e-mail
 • Kinga Pawlikowska - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, gospodarowanie drzewostanem gminnym, pomniki przyrody, utrzymywanie zieleni komunalnej, tel. 18 20 20 412, pok. 224, e-mail
 • Jan Schwenk - gospodarka wodno-ściekowa ochrona wód, tel. 18 20 20 413, pok. 211, e-mail
 • Artur Rafacz - gospodarka odpadami komunalnymi, nadzorowanie gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tel. 18 20 20 474, pok. 223, e-mail
 • Ines Menendez Kwiatkowska - dotacje na wymianę źródła ciepła, tel. 18 20 20 497, pok. 213, e-mail
 • Ewa Stachowska - gospodarka odpadami komunalnymi, w tym wnioski na realizację usług dodatkowych, tel. 18 20 20 424, pok. 213, e-mail
 • Aleksandra Mazur - gospodarka odpadami, sprawy związane z zakładaniem i nadzorem nad cmentarzami, dofinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest, tel. 18 20 20 474, pok. 223, e-mail
 • Krzysztof Topór Huciański - ekodoradca, tel. 18 20 20 497, pok. 212, e-mail: ekodoradca@zakopane.eu
 • Andrzej Żeglin - praca w terenie

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 1. Ochrony środowiska;
 2. Prawa łowieckiego;
 3. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 4. Ustawy o odpadach;
 5. Prawa wodnego;
 6. Ochrony zwierząt, roślin gruntów rolnych i leśnych;
 7. Aktów prawa miejscowego odnoszących się do ww pkt.;
 8. Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
 9. Analizowanie działalności spółek TESKO i SEWiK pod kątem realizacji zapisów strategii i zawartych umów oraz uzyskiwania efektu ekologicznego;
 10. Nadzorowanie czystości potoków w strefie śródmiejskiej (Foluszowy, Czarny, Młyniska, Bystra, Cicha Woda);
 11. Opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 12. Współpraca z koordynatorem klubu CZYSTY BIZNES;
 13. Opracowywanie analiz dotyczących programu gospodarki wodami powierzchniowymi;
 14. Utrzymywanie terenów zieleni miejskiej;
 15. Edukacja w zakresie ochrony środowiska;
 16. Realizacja obowiązków Burmistrza wynikających z ustaw: o ochronie przyrody oraz o lasach;
 17. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za niebezpieczne;
 18. Z zakresu rolnictwa:
  • koordynacja spraw rolnictwa hodowli zwierząt i upraw roślin
  • współdziałanie ze służbami rolnymi i GUSem (spis rolny)
  • sprawy dróg rolniczych.