Pokoje:

18, 20

Pracownicy:

 • Kontakt elektroniczny inwestycje@zakopane.eu
 • Wojciech Stankiewicz - Naczelnik, tel. 18 20 20 495, pok. 18b
 • Michał Halaczek - Kierownik Referatu Inwestycji, tel. 18 20 20 495, pok. 18b,  e-mail
 • Karolina Wróblewska - Kierownik Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych, tel. 18 20 20 482, pok. 18d, e-mail
 • Tadeusz Tylka - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 480, pok. 20
 • Andrzej Haładyna - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 480, pok. 20
 • Wojciech Urbaś, tel. 18 20 20 480, pok. 20
 • Danuta Bednarczyk - Inspektor, tel. 18 20 20 496, pok. 18c
 • Arkadiusz Szymczyk - Główny Specjalista, tel. 18 20 20 450, pok. 18f, e-mail
 • Joanna Żelechowska - Podinspektor, tel. 18 20 20 450, pok. 18f, e-mail
 • Piotr Manowiecki - tel. 18 20 20 482, pok. 18 d


Realizuje w szczególności

 1. Przygotowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI),
 2. Uczestniczenie w przygotowaniu przez wydział Finansowo-Budżetowy Wieloletniego Planu Finansowego (WPF),
 3. Przygotowanie projektu dokumentu WPI kolejnych edycji,
 4. Monitorowanie realizacji inwestycji,
 5. Przygotowanie dokumentacji zadań inwestycyjnych do WPI, dla których Wydział jest Jednostką Realizującą,
 6. Rozpoznanie możliwości współfinansowania planowanych inwestycji,
 7. Opracowanie wystąpień i wniosków do instytucji centralnych, wojewódzkich, powiatowych oraz fundacji i banków o współfinansowanie lub kredytowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miasto, a także obsługa tych inwestycji w zakresie sprawozdań i rozliczeń,
 8. Prowadzenie spraw w zakresie uzyskania środków finansowych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie inwestycji,
 9. Prowadzenie inwestycji wspólnych w zakresie przygotowania i rozliczeń umów partycypacyjnych,
 10. Opracowanie wniosków do Burmistrza Miasta o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze specyfikacją techniczną,
 11. Udział w pracach komisji przetargowych,
 12. Przygotowanie zakresu rzeczowego dla zlecanych projektów budowlanych wraz z wstępną wyceną zadania (w ramach WPI),
 13. Prowadzenie czynności administracyjnych o dokonanie zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, celem zlecenia prac projektowych, nadzoru inwestorskiego,
 14. Odbiór dokumentacji projektowych – sprawdzenie kompletności opracowanych projektów, sprawdzenie zgodności z warunkami wydanymi w decyzji o ULICP,
 15. Uzyskiwanie pozwoleń na budowę – współpraca ze Starostwem Tatrzańskim,
 16. Przekazywanie placów budów wykonawcom celem realizacji inwestycji,
 17. Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem umowy przez Wykonawcę,
 18. Powoływanie inspektora nadzoru,
 19. Organizowanie odbiorów częściowych i odbiorów końcowych placu budowy,
 20. Zawiadamianie o zakończeniu budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 21. Udział w kontroli budowy po zawiadomieniu o zakończeniu budowy prowadzonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 22. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych obiektów budowlanych,
 23. Organizowanie przeglądów przed upływem okresu gwarancyjnego,
 24. Organizowanie odbiorów gwarancyjnych – rozliczenie kaucji gwarancyjnej,
 25. Przekazywanie zrealizowanych zadań do eksploatacji,
 26. Współpraca z komitetami działającymi w oparciu o uchwałę dotyczącą lokalnych inicjatyw inwestycyjnych – rejestracja wniosków komitetów, przygotowanie wniosków z propozycjami komitetu na Kolegium Burmistrzów, zawieranie umów z członkami komitetu społecznego,
 27. Przygotowywanie i negocjowanie umów związanych z inwestycjami wspólnymi realizowanymi na bazie majątku miasta,
 28. Współpraca z Wydziałem Urbanistyki i Architektury oraz z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami w zakresie – realizacji planów przestrzennych oraz koncepcji programowo-przestrzennych,
 29. Nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych przez nie inwestycji,
 30. Opracowywanie, wraz z Wydziałem Drogownictwa i Transportu, wieloletniego programu inwestycji i remontów drogowych
 31. Przygotowywanie remontów i inwestycji z zakresu drogownictwa,
 32. Opracowanie programu socjalnego budownictwa mieszkaniowego oraz w ramach TBS,
 33. Współdziałanie z Wydziałami :Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz Urbanistyki i Architektury w zakresie programowania i realizacji infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkań komunalnych i TBS.
 34. Analiza i monitoring dostępnych środków zewnętrznych finansowania zadań Miasta
 35. Współpraca z innymi wydziałami nad przygotowaniem i realizacją projektów,
 36. Przygotowanie studiów wykonalności projektów,
 37. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie realizacji projektów ze źródeł zewnętrznych,
 38. Nadzór oraz realizacja i rozliczanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
 39. Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.